Zásady zpracování osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů týkající se našich webových stránek a jiných on-line prezentací

 1. Obecně
 2. Správce údajů

V rámci společností skupiny Xella bereme velmi vážně ochranu Vašich osobních údajů a dodržujeme právní závazky, které slouží k jejich ochraně. Právní ustanovení vyžadují při zpracování osobních údajů především úplnou transparentnost. Pouze v případě, že Vy jako subjekt údajů budete vnímat, že je zpracování Vašich osobních údajů transparentní a pro Vás přijatelné, lze mít za to, že jste dostatečně informováni o záměru, účelu a rozsahu zpracování. Tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) podrobně vysvětlují, které osobní údaje zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky www.ytong.cz případně jiné dílčí stránky, na něž naše webové stránky odkazují nebo naše on-line prezentace na sociálních sítích.

Správcem Vašich osobních údajů odpovědným za zpracování ve smyslu regulatorních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, především obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, je:

Xella CZ, s.r.o.

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

Tel.: 547 102 104

dále označována jen jako „Správce“ nebo „my

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na:

FairData Professionals, a.s.

Na Florenci 23, 110 00 Praha 1

Tel.: 255 000 367

dpoczsk@xella.com

Vezměte prosím na vědomí, že na základě Vaší interakce (kliknutí) Vás mohou odkazy na našich webových stránkách přesměrovat na jiné webové stránky a sociální sítě, jejímiž provozovateli nejsme my, ale třetí strany. Tyto odkazy jsou jasně označené nebo jsou viditelné podle změny adresního řádku ve Vašem prohlížeči. Nejsme odpovědní za dodržování platných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji provozovateli těchto webových stránek a sociálních sítí třetích stran.

 1. Definice

2.1 Podle nařízení GDPR

Pro účely těchto Zásad používáme pojmy z právního názvosloví obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR). Konkrétní definice dle čl. 4 GDPR jsou dostupné na webových stránkách (např. na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 ).

2.2 Soubory cookies

Soubory cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači, telefonu nebo jiném zařízení, prostřednictvím kterého na naše webové stránky přistupujete a načítají se z něj. Obsahují kombinaci písmen a obrázků a umožňují nám např. rozpoznání Vás jako uživatele a Vašich platných nastavení, když se na naše webové stránky vracíte; rovněž umožňují, Vaše trvalé přihlášení k zákaznickému účtu, a dále slouží ke statistické analýze uživatelského chování.

2.3 Kategorie údajů

Pokud v těchto Zásadách odkazujeme na kategorie údajů, které zpracováváme, máme za to, že zahrnují především následující údaje: Základní údaje (např. jméno, adresa, datum narození), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní čísla, služby zasílání zpráv), údaje o obsahu (např. textové položky, fotografie, videa, obsah dokumentů/souborů), smluvní údaje (např. předmět smlouvy, podmínky, zákaznické kategorie), platební údaje (např. bankovní údaje, historie plateb, používání jiných poskytovatelů platebních služeb), údaje o využívání (např. podrobnosti o průběhu Vaší návštěvy našich webových stránek, využívání konkrétního obsahu, dobách přístupu) a údaje o připojení (např. údaje o koncovém zařízení, IP adresy, adresa URL odkazujícího serveru).

 1. Informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme vždy pouze v nezbytném rozsahu a na základě odpovídajícího právního základu dle GDPR. Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v konkrétních případech popsaných níže. Vaše osobní údaje jsou chráněny vhodnými technickými a organizačními opatřeními (např. pseudonymizací, šifrováním).

Kromě případů, kdy jsme ze zákona povinni uchovávat nebo předávat osobní údaje třetím stranám (zejména orgánům činným v trestním řízení), naše rozhodnutí, které osobní údaje zpracováváme a v jaké míře je můžeme v určitých případech zpřístupnit dalším subjektům, závisí především na funkcích webových stránek, které používáte.

 1. Délka uchovávání

K vymazání osobních údajů dojde, jakmile bude naplněn účel zpracování nebo pokud účel zpracování zanikne, či jakmile uplyne stanovená doba zpracování. V případě, že používáme soubory cookies, jež nejsou nezbytné pro zpřístupnění Vámi požadované služby, informujeme Vás o době zpracování těchto cookies v závěru těchto zásad zpracování osobních údajů.

 1. Automatizované individuální rozhodováním včetně profilování

K automatizovanému individuálnímu rozhodování ani k profilování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 22 odst. 1, 4 GDPR nedochází.

 1. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo:

 • na informace o osobních údajích zpracovávaných o Vás dle čl. 15 GDPR;
 • na opravu nesprávných a nekompletních osobních údajů dle čl. 16 GDPR;
 • na vymazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • na omezení zpracování, článek 18 GDPR;
 • na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR, a
 • na podání námitky proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby dle čl. 21 GDPR.

Máte také právo podat stížnost orgánu dohledu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
www.uoou.cz

 1. Oznamovací povinnosti správce údajů

V případě, že uplatníte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo právo na omezení zpracování prováděné v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 GDPR, informujeme o tom každého příjemce, kterému byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud nás o to požádáte, budeme Vás o těchto příjemcích informovat.

 1. Povinnost poskytnout osobní údaje

V případě, že to nestanoví následující oddíly II. a III. těchto Zásad, nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout.

V případě, že jsou osobní údaje nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, není bez poskytnutí Vašich osobních údajů plnění nebo uzavření smlouvy možné.

Vezměte prosím na vědomí, že v určitých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud nám souhlas neudělíte a Vaše osobní údaje v požadovaném rozsahu nám neposkytnete, je možné, že nebudete mít možnost využívat naše webové stránky v plném rozsahu.

 1. Právo vznést námitku a právo na odvolání souhlasu

Máte právo kdykoliv z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas, který jste nám poskytli. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nijak neovlivňuje zákonnost zpracování, které bylo realizováno na základě Vašeho souhlasu před tímto odvoláním. To znamená, že odvolání má účinek pouze u zpracování zamýšleného, k němuž má dojít v době po odvolání. Pokud souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvoláte a neexistuje žádný jiný právní základ, který by odůvodňoval další zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni podle čl. 17 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného prodlení ukončit.

V případě, že proti zpracování Vašich osobních údajů vznesete námitku, zpracování ukončíme, pokud nám další zpracování neukládá zákon (např. o účetnictví). Pokud Vaše námitka bude směřovat proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, zpracování ukončíme bez zbytečného prodlení.

Námitku proti zpracování nebo odvolání Vašeho souhlasu se zpracování osobních údajů můžete realizovat prostřednictvím oznámením, které zašlete na naši poštovní adresu nebo e-mailem:

Xella CZ, s.r.o.

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

dpoczsk@xella.com

 1. Zpracování osobních údajů v případě, že navštívíte naše webové stránky

Používání našich webových stránek a jejich funkcí obecně vyžaduje zpracování některých osobních údajů.

Používání webových stránek pro informační účely

Účel zpracování: Pokud naše webové stránky navštívíte a využíváte je pouze pro informační účely, což znamená bez využívání nadstavbových prvků nebo funkcionalit, jako je např. kontaktní formulář nebo moduly sociálních sítí, automaticky shromažďujeme Vaše osobní údaje pouze pro to, abychom zajistili funkčnost a optimalizaci webových stránek a bezpečnost našich informačních systémů.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Kategorie údajů: údaje o připojení

Příjemce údajů: poskytovatel IT služeb

Zamýšlené předání do třetích zemí: Nemáme v úmyslu předávat údaje do třetích zemí

Uchováváme na základě Vašeho souhlasu informace na vašem koncovém zařízení nebo tyto informace načítáme? NE

 

Pokud nás kontaktujete (e-mailem, pomocí kontaktního formuláře, telefonicky)

Účel zpracování: Odpověď na Vaši žádost, kterou jste nám zaslali prostřednictvím kontaktního formuláře z našich webových stránek, e-mailem, nebo odpověď na Vaši žádost o zpětné volání.

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (pokud se vaše žádost týká jednání o uzavření nové smlouvy nebo smlouvy stávající, případně pokud se ucházíte o zaměstnání u nás)

Kategorie údajů: Základní údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, údaje o připojení, případně smluvní údaje

Příjemce údajů: Údaje mohou být v určitých případech (především pro vnitřní organizační účely) předávány společnostem v rámci skupiny Xella

Zamýšlené předání do třetích zemí: Nemáme v úmyslu předávat údaje do třetích zemí

Uchováváme na základě vašeho souhlasu informace na vašem terminálu nebo tyto informace načítáme? NE

Žádost o reklamní materiály nebo kalkulace a e-shop

Účel zpracování: Zaslání požadovaného reklamního materiálu, příprava a zaslání požadovaných kalkulací a zpracování objednávky z e-shopu.

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (pokud se Vaše žádost týká uzavření nové smlouvy nebo smlouvy stávající)

Kategorie údajů: Základní údaje, kontaktní údaje, údaje o připojení, případně smluvní údaje

Příjemce údajů: Údaje mohou být v určitých případech (především pro vnitřní organizační účely) předávány společnostem v rámci skupiny Xella a dále poskytovatelům poštovních služeb

Zamýšlené předání do třetích zemí: Nemáme v úmyslu předávat údaje do třetích zemí

Uchováváme na základě vašeho souhlasu informace na vašem terminálu nebo tyto informace načítáme? NE

III. Informace týkající on-line prezentací společnosti Xella prostřednictvích sociálních sítí nebo webových stránek provozovaných třetí stranou

LinkedIn (profil)

Účel zpracování: Zřídili jsme stránku o naší společnosti na platformě LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/company/xella-czech-republic . Pokud vstoupíte na tuto stránku, LinkedIn zpracuje Vaše osobní údaje. Na základě těchto údajů dostává statistiky o využívání této stránky. Naši stránku na LinkedIn může, dle podmínek společnosti LinkedIn, navštívit pouze registrovaný uživatel, který v rámci registrace odsouhlasil uživatelské podmínky.

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR

Kategorie údajů: Základní údaje podle potřeby, kontaktní údaje, údaje o souhlasu, údaje o používání, údaje o připojení, údaje o poloze podle potřeby

Příjemci údajů: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (jako společný správce podle článku 26 nařízení GDPR – výtah z dohody naleznete na https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum)

Zamýšlené předání do třetí země: Podle konkrétního případu USA a další třetí země, na základě standardních doložek Komise EU o ochraně údajů, čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR a na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně (článek 45 nařízení GDPR); vezměte prosím na vědomí, že my nemáme možnost tyto okolnosti ovlivnit

Uchováváme na základě Vašeho souhlasu osobní údaje na Vašem koncovém zařízení nebo je načítáme? NE

Práva subjektu údajů: Společnost LinkedIn odpovídá za uplatňování vašich práv subjektu údajů. Společnost LinkedIn vás bude informovat o vašich právech subjektu údajů na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Svá práva můžete také uplatnit vůči nám, my poté ihned předáme vaši žádost společnosti LinkedIn.

 1. Informace o souborech cookies, které používáme

Názvy a dobu trvání souborů cookies, které využívají výše uvedené nadstavbové moduly a služby – pokud jste poskytli souhlas s používáním souborů cookies – najdete v Nastavení ochrany soukromí webových stránek v části Služby > Uložené informace

název cookie název služby doba trvání
section_data_ids eshop.hebel.cz 1 den
recently_compared_product eshop.hebel.cz 1 den
recently_compared_product_previous eshop.hebel.cz 1 den
mage-cache-storage eshop.hebel.cz 1 den
mage-cache-sessid eshop.hebel.cz 1 den
mage-cache-storage-section-invalidation eshop.hebel.cz 1 den
recently_viewed_product eshop.hebel.cz 1 den
product_data_storage eshop.hebel.cz 1 den
form_key .eshop.hebel.cz 1 den
PHPSESSID .eshop.hebel.cz 1 den
mage-messages eshop.hebel.cz 1 den
hebel_kalkulator_session eshop.hebel.cz 2 dny
XSRF-TOKEN eshop.hebel.cz 2 dny
recently_viewed_product_previous eshop.hebel.cz 1 den
form_key eshop.hebel.cz 2 dny
hebel_kalkulator_session eshop.hebel.cz 2 dny
mage-messages eshop.hebel.cz 1 den
private_content_version eshop.hebel.cz 1 den
ds .mapy.cz 1 den
sid .mapy.cz 4 dny
__gfp_64b .mapy.cz 30 dnů
User-Id .mapy.cz 1 den
lps .mapy.cz 31 dnů
ps .mapy.cz 1 den

Přístup k souboru cookie je obecně možný pouze z internetové adresy, ze které byl soubor cookie nastaven. To znamená, že nemáme přístup k souborům cookies zapojených poskytovatelů (viz výše). Tito poskytovatelé zase nemají přístup k našim souborům cookies. Třetí strany nemají přístup k našim souborům cookies ani k souborům cookies zapojených poskytovatelů. Třetí strany mohou získat přístup k souborům cookies pouze pomocí technických útoků, které nemůžeme kontrolovat a za něž neneseme odpovědnost.

Copyright © 2021