Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platformy Hebel ecommerce

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tento dokument obsahuje úpravu vzájemných práv a povinností mezi prodávajícím (viz. níže), zákazníkem (viz. níže) a provozovatelem, vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem, prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Internetový obchod je provozovatelem provozován na internetové adrese http://eshop.hebel.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Hebel ecommerce“). Provozovatelem se rozumí obchodní společnost Xella CZ, s.r.o., se sídlem Hrušovany u Brna, Vodní 550, PSČ 664 62, IČ: 648 32 988 DIČ: CZ64832988, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně - oddíl C, vložka č. 43186. Tento dokument nadále uváděn pouze pod pojmem „obchodní podmínky“.
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Hebel ecommerce a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  3. Ujednání v kupní smlouvě odchylná od obchodních podmínek mají přednost.
  4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek prodávající vždy zveřejní na Hebel ecommerce.
  5. Nedílnou součástí obchodních podmínek je i vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, reklamační řád a podmínky ochrany osobních údajů a používání souborů cookies (vše viz níže). Registrací na Hebel ecommerce zákazník stvrzuje, že si obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky ochrany osobních údajů a používání souborů cookies přečetl, pochopil je a je srozuměn s tím, že jsou pro něj závazné.
 2. Obecná ustanovení
  1. Prodávající s provozovatelem uzavřou mezi sebou Smlouvou o obchodní spolupráci (dále jen jako „smlouva“), na základě které mimo jiné vzniknou prodávajícímu i provozovateli závazky vůči zákazníkovi v rámci objednání zboží Hebel na Hebel ecommerce.
  2. Provozovatel umožní registrovaným zákazníkům na Hebel ecommerce v souladu s těmito obchodními podmínkami nákup zboží prodávajících.
  3. Provozovatel není smluvní stranou kupní smlouvy. Provozovatel zprostředkuje uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem.
 3. Vymezení používaných pojmů
  1. Prodávající. Právnická nebo fyzická osoba v postavení podnikatele odborně způsobilá v oblasti prodeje stavebního materiálu, registrovaná na Hebel ecommerce a nabízející své zboží zákazníkům;
  2. Zákazník. Fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která provedla registraci na Hebel ecommerce, popř. na Hebel ecommerce vstoupila bez registrace, a uskutečnila objednávku zboží prodávajícího. Zákazník má postavení kupujícího.
  3. Zboží. Sortiment prodávajícího nabízející k prodeji zákazníkům prostřednictvím Hebel ecommerce.
  4. Kupní cena. Cena zboží nabízená prodávajícím na Hebel ecommerce.
  5. Systém. Automatizovaný systém provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci prodávajících i zákazníků, umožňuje jim spravovat svůj účet, vyhledávat zboží, uzavřít kupní smlouvu mezi prodávajícím a zákazníkem a využívat další služby nabízené provozovatelem.
  6. Platební brána– on-line platební brána spravovaná společností ThePay umožňující úhradu ceny objednávky zákazníka.
 4. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace zákazníka provedené na Hebel ecommerce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Registrací je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem o podmínkách objednání zboží Hebel na Hebel ecommerce.
  2. Při registraci na Hebel ecommerce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou provozovatelem považovány za správné. Registrace je dokončena pomocí ověřovacího e-mailu. Do té doby není registrace platná. Zákazníkovi bude umožněno objednání zboží i bez registrace. Tím však není dotčena povinnost zákazníka uvést správné a pravdivé údaje, vyžadované v rámci objednání zboží bez registrace.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Toto si zákazník vytvoří při registraci na Hebel ecommerce dle požadavku systému provozovatele.
  4. Provozovatel může zrušit uživatelský účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 5. Práva a povinnosti zákazníka
  1. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti ze strany zákazníka.
  2. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  3. Zákazník se zavazuje zdržet se jakékoliv komunikace s prodávajícím ve fázi před dokončením jeho objednávky, jejíž obsahem by byl prodej zboží Hebel prodávajícího mimo Hebel ecommerce.
 6. Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Objednávku zákazníka předá provozovatel prodávajícímu, který se zavazuje tuto objednávku provozovateli potvrdit. Provozovatel po potvrzení od prodávajícího neprodleně potvrdí objednávku zákazníkovi. Nedojde-li k potvrzení objednávky prodávajícím ani na výzvu provozovatele, je objednávka zákazníka zrušena. Prodávající nese náklady na zrušení objednávky. V případě, že zákazník zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.
  2. Zboží́ je považováno za dodané zákazníkovi, je-li mu předáno prodávajícím nebo přepravcem.
  3. Prodávající je povinen na Hebel ecommerce uvést veškeré provozovatelem vyžadované informace. Prodávající odpovídá za správnost těchto informací a za jejich soulad s právními předpisy. V případě, že provozovatel zjistí nesprávnost nebo protiprávnost těchto informací, je oprávněn odstranit nabídku prodávajícího obsahující tyto informace. Prodávající odpovídá provozovateli i zákazníkům za škodu, která́ jim v souvislosti s uvedením nesprávných nebo protiprávních informací vznikne.
 7. Práva a povinnosti provozovatele
  1. Provozovatel uchovává interní komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem minimálně po dobu jednoho roku.
  2. Provozovatel neodpovídá za obsah a správnost informací zveřejněných na Hebel ecommerce prodávajícím, za jejich soulad s právními předpisy, ani za případné chyby, nepřesnosti nebo vadné údaje, způsobené jejich přenosem na Hebel ecommerce automatizovanými prostředky. Provozovatel jako subjekt služeb informační společností dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společností povinen odstranit veškerý obsah, o jehož protiprávní povaze se prokazatelné dozví. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou prodávajícímu v souvislosti s takovým postupem.
  3. Provozovatel je zprostředkovatelem prodeje zboží mezi prodávajícím a zákazníkem. Provozovatel není smluvní stranou kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem na základě zákazníkem vytvořené objednávky a potvrzení této objednávky prodávajícím. Zákazník tak bere na vědomí a je s tím srozuměn, že provozovatel nemá vůči zákazníkovi povinnosti plynoucí prodávajícímu z příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, popř. dalších právních předpisů.
 8. Cena objednávky
  1. Cena objednávky je cena uvedená při dokončení objednávky, zahrnuje kupní cenu a veškeré náklady spojené s manipulací, balením a doručení zboží zákazníkovi. Je uvedena včetně DPH.
  2. Náklady za dopravu zboží zákazníkovi jsou uvedeny na Hebel ecommerce v záložce „Doprava“.
 9. Objednávka zboží
  1. Při zadání objednávky zákazník vyplní informace o objednaném zboží a způsobu doručení objednávaného zboží. Zákazník je rovněž povinen vybrat konkrétního prodávajícího. Forma úhrady ceny zboží je možná pouze prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem.
  2. Před odesláním objednávky má zákazník možnost vždy zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
  3. Údaje v objednávce jsou prodávajícím a provozovatelem považovány za správné, vyjadřující vůli zákazníka ke koupi objednaného zboží.
 10. Uzavření kupní ceny, přechod vlastnického práva
  1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zákazníkovi zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, reklamační řád a podmínky ochrany osobních údajů.
  2. Prodávající je oprávněn odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že:
  3. bude dodatečně zjištěno, že zákazníkem uvedené údaje nejsou pravdivé,
  4. objednané zboží a jeho množství vykazuje známky nestandardní objednávky,
  5. zákazník je nekontaktní,
  6. při identifikaci zákazníka dojde k pochybnostem o jeho poctivém záměru objednané zboží převzít a řádně uhradit kupní cenu a cenu souvisejících služeb.

  7. Pokud je dohodnuto, že zákazník zboží převezme na provozovně prodávajícího a zboží nebude zákazníkem vyzvednuto ve lhůtě určené ve sdělení zákazníkovi pro vyzvednutí zboží, je prodávající po uplynutí této lhůty oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Za odstoupení od smlouvy se v takovém případě považuje „storno objednávky“.
  8. Prodejní ceny zboží Hebel uvedené v provozovnách prodávajícího mohou být oproti cenám uvedených na Hebel ecommerce odlišné. Kupující nemá nárok na zpětnou změnu prodejní ceny v případě zjištěného rozdílu.
  9. Prodávající je povinen předat zboží pouze zákazníkovi (v případě, že zákazník je právnickou osobou, je tím míněn její statutární orgán) nebo osobě, která je zákazníkem uvedena v objednávce, či kterou zákazník předem určil (pověřená osoba). Prodávající nebo jím určený přepravce je oprávněn v případě důvodných pochybností před předáním zboží provést identifikaci zákazníka či jím pověřené osoby, a zákazník se zavazuje toto umožnit - předložením dokladu totožnosti. V případě, že při předání zboží nebude přítomen zákazník nebo jím pověřená osoba, nebo zákazník či jím pověřená osoba odmítne předložit doklad totožnosti, není prodávající nebo jím určený přepravce povinen zboží vydat.
  10. Zákazník nebo jím pověřená osoba jsou vždy povinni potvrdit převzetí zboží na dodacím listu, v případě, že toto neučiní, není prodávající nebo jím určený přepravce povinen zboží vydat
  11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku vzniknou v souvislosti s vyhledáním zboží a uzavření kupní smlouvy, hradí sám.
  12. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží jeho doručením.
 11. Úhrada ceny objednávky, fakturace
  1. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě “ zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník je povinen uhradit cenu objednávky prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem. O provedené platbě, popř. její nerealizaci, bude zákazník neprodleně informován.
  2. Cena objednávky se považuje za uhrazenou, jakmile bude zákazníkovi doručena informace o stržení ceny objednávky z jeho účtu.
  3. Zákazník je informován o přijetí platby potvrzovacím e-mailem od provozovatele platební brány
  4. Prodávající se prostřednictvím provozovatele zavazuje zaslat zákazníkovi fakturu do sedmi (7) dnů od převzetí zboží Zákazníkem.
 12. Odeslání a doručení zboží
  1. Prodávající se zavazuje nejpozději do 60 pracovních dnů, po oznámení provozovatele o úhradě ceny objednávky, dodat zboží Hebel zákazníkovi na místo určené zákazníkem. Přepravce vybere prodávající
  2. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen na určeném místě převzít zboží při jeho dodání.
  3. Je-li z důvodu na straně zákazníka nutno doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při doručení zboží přepravcem je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci.
  5. Prodávající a provozovatel zajišťují dopravu objednaného zboží na území České republiky.
 13. Balení a paletové hospodářství
  1. V případě, že prodávající dodává zboží na vratných paletách (např. EUR palety), kde prodávající tyto obaly zákazníkovi účtuje samostatnou položkou v rámci kupní ceny zboží, je zákazník oprávněn tyto obaly vrátit na libovolnou provozovnu prodávajícího. Zákazníkovi je umožněno tyto obaly vrátit ve lhůtě stanovené na prodejním dokladu, kterým byly tyto obaly zakoupeny. Prodávající je v tomto případě povinen nepoškozené obaly od zákazníka odkoupit. Výkupní cena bude ponížena o opotřebení stanovené ceníkem výrobce a další manipulační poplatky prodávajícího.
  2. Palety nebo jiné obaly může zákazník vrátit do skladů prodávajícího pouze na základě předložení daňového dokladu, jímž byla vyúčtována kupní cena zboží dodaného s předmětnými paletami nebo obaly.
  3. Uplynutím lhůty stanovené pro vrácení vratných účtovaných obalů zaniká povinnost zpětného odkupu prodávajícím.
 14. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 14.1. tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zákazník provede prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na Hebel ecommerce. Prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdí zákazníkovi přijetí formuláře o odstoupení od kupní smlouvy.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na náklady zákazníka. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
  4. Prodávající dále ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od vrácení zboží zákazníkem provede přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno
  5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem ve vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  6. Zákazník bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na prokazatelně vzniklé náklady a/nebo škodu dle odst. 14.3. tohoto článku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
 15. Odpovědnost za vady, záruka
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.
  2. Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je v ujednaném množství, jakosti a provedení, zejména, že je bez vad. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
  3. V případě, že věc při převzetí zákazníkem nemá vlastnosti uvedené v odst. 15.2. tohoto článku, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou či dodáním chybějící věci; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o vadách věci věděl nebo vady věci způsobil.
  4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba činí 2 roky.
  5. Práva zákazníka vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje zákazník prostřednictvím reklamačního řádu na Hebel ecommerce. Vznikne-li zákazníkovi nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s reklamací, uplatní tento nárok přímo u prodávajícího
 16. Zpracování osobních údajů
  1. Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které od zákazníka a prodávajícího získá v souvislosti se zajištěním provozu Hebel ecommerce, bude uchovávat a zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“) zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími regulatorními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Správcem údajů je provozovatel. Správcem osobních údajů zákazníka, které jsou zpracovávány pro účely plnění předmětu kupní smlouvy, je prodávající. V případě zpracování osobních údajů zákazníka pro účely plnění předmětu kupní smlouvy nese odpovědnost za splnění všech povinností dle nařízení, včetně splnění informační povinnosti dle čl. 13 resp. čl. 14 nařízení, prodávající.
  3. Správcem osobních údajů zákazníka a prodávajícího v souvislosti se zajištěním provozu Hebel ecommerce je provozovatel.
  4. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti se zajištěním provozu Hebel ecommerce vždy na základě příslušného právního titulu dle čl. 6 nařízení, a to pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování, případně po dobu danou závaznými právními předpisy.
  5. Podrobné informace o zpracování provozovatelem včetně práv subjektů osobních údajů a způsobu jejich uplatnění a informace používání souborů cookies jsou v aktuálním znění dostupné zde.
 17. Závěrečná ustanovení
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit zákazníkovi uživatelský účet, a to i bez udání důvodu.
  2. Zákazník má právo kdykoliv po provozovateli požadovat, aby jeho účet učinil neaktivním. V takovém případě má zákazník povinnost dokončit všechny své objednávky, zejm. zaplatit za zboží a převzít jej.
  3. Provozovatel neodpovídá za splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy, kterou mezi sebou prodávající a zákazník uzavřou, ani z předsmluvních ujednání prodávajícího a zákazníka.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel má právo na základě vlastního uvážení určit obsah, vzhled, design, funkčnost a všechny ostatní aspekty Hebel ecommerce, vč. úprav, odstranění nebo omezení či zákazu přístupu k libovolným funkcím. Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění Hebel ecommerce a vytvořených databází je zakázáno.
  5. Jsou-li mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřeny dvě nebo více smluv ohledně totožné předmětu, pak každá z nich platí samostatně a novější neruší smlouvu starší, pokud to není výslovně dohodnuto.
  6. V případě vyšší moci je každá strana po dobu trvání takovýchto okolností zproštěna svých závazků z kupní smlouvy a jakékoli nedodržení nebo prodlení v plnění závazků uložených kterékoli ze smluvních stran bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci. Vznik vyšší moci je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit.
  7. Pokud by kterýkoliv závazek podle těchto podmínek nebo smluvních ujednání stran byl nebo by se stal neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost těchto podmínek a vymahatelnost ostatních závazků podle těchto podmínek a smluvních ujednání stran.
  8. Tyto podmínky platí a jsou účinné od 1.5.2021 na dobu neurčitou a zcela nahrazují předchozí platné znění podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit, přičemž tyto změny v podobě nového budoucího znění předem oznámí na Hebel ecommerce. Prodávající je oprávněn tyto změny odmítnout formou výpovědi smlouvy.
  9. Otázky těmito podmínkami neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Xella CZ, s.r.o.

Copyright © 2021